latviešu

Atgriezt

Preču atgriešana


Preces tiek atgrieztas saskaņā ar Lietuvas Republikas ekonomikas ministra 2001.gada 29.jūnija rīkojumu Nr.217 "Par preču atgriešanas un aizstāšanas noteikumu apstiprināšanu".
2001. gadā LIETUVAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRS PAR
PREČU ATGRIEŠANAS UN AIZSTĀŠANAS NOTEIKUMU APSTIPRINĀŠANU

Nr. 217 Viļņa 29. jūnijā
Lietuvas Republikas
Civilkodeksa 6.362. panta 4. punkta (Oficiālais Vēstnesis, 2000, Nr. 74-2262) apstiprināšanu un Lietuvas Republikas Civilkodeksa Nr. 1506 "Par Lietuvas Republikas Civilkodeksa īstenošanas pasākumu plāna apstiprināšanu" (Oficiālais Vēstnesis, 2000. gada 113.–3631. punkts: 3.2.3.:
1. punkts. Es apstiprinu noteikumus par krājumu atgriešanu un aizstāšanu (slēgts).
2. Šis rīkojums stājas spēkā 2001. gada 1. jūlijā.
EUGENIJUS GENTVILAS
______ TIKA APSTIPRINĀTS AR
Lietuvas Republikas ekonomikas ministra

2001. gada 29. jūnija Rīkojumu Nr. 217


"Par preču atgriešanas un aizstāšanas noteikumiem" 1. Šie noteikumi nosaka vispārīgas prasības pircējam pārdoto preču (turpmāk tekstā " preces") atgriešanas un aizstāšanas procedūrai, izņemot zāles un ūdeni, elektroenerģiju, degvielu un citas preces, ko piegādā pa inženiertīkliem.
2. Šie noteikumi jāievēro pārdevējiem (ieskaitot fiziskas personas, kas iegādājušās patentus pārdošanai), kuri pārdod preces pircējiem.
3. Galvenie šajos noteikumos lietotie termini atbilst tiem, kas lietoti Lietuvas Republikas Civilkodeksa Sestās grāmatas IV daļas XXIII nodaļas (Oficiālais Vēstnesis, 2000, 74.–2262. nr.) (turpmāk – Civilkodekss) XXIII nodaļā.
II. NEPĀRTIKAS PREČU ATGRIEŠANAS UN AIZSTĀŠANAS IEZĪMES
4. Ja pircējam ir pārdota neatbilstošas kvalitātes nepārtikas prece un pārdevējs nav pārrunājis ar pircēju par saviem defektiem, pircējam ir tiesības pēc savas izvēles pieprasīt no pārdevēja:
4.1. aizstāt neatbilstošas kvalitātes produktu ar labas kvalitātes produktu
4.2. attiecīgi samazināt preces cenu
4.3. saprātīgā termiņā bez maksas novērst
preces defektus. 4.4. atlīdzināt preces defektu novēršanas izmaksas, ja pārdevējs saprātīgā termiņā nav novērsis defektus, pats patērētājs vai ar trešo personu palīdzību
4.5. vienpusēji izbeidz pirkšanas un pārdošanas līgumu un pieprasa par preci samaksātās naudas atmaksu.
5. Preces kvalitātes garantiju nosaka preces pārdevējs.
6. Preces tiek nomainītas vai atgrieztas preces iegādes vietā vai citā pārdevēja norādītā vietā, pircējam ērtā vietā. Pircējs iesniedz pārdevējam rakstisku pieprasījumu, kurā norādīti preces defekti un viena no pircēja izvēlētās šo Noteikumu 4.punkta prasībām. Pieteikumam pievieno kases čeku vai pārdošanas kvīti, vai citu dokumentu, kas apliecina preces pirkšanu un pārdošanu no šī pārdevēja, un garantijas dokumentu (ja pārdotajai precei ir kvalitātes garantijas termiņš).
7. Ja pircējs nenodrošina noteiktā kārtībā izsniegtu kases čeku vai citu dokumentu, kas apliecina preces pirkšanu un pārdošanu no šī pārdevēja, priekšmetu nomaina vai pārējās pircēja noteiktās šo noteikumu 4.punkta prasības tiek izpildītas tikai ar pārdevēja piekrišanu.
8. Pircēja un pārdevēja domstarpību gadījumā par preces kvalitāti pārdevējam, saņemot pircēja rakstisku pieprasījumu, ne vēlāk kā 3 darbdienu laikā rakstveidā jāvēršas Ekonomikas ministrijas Pakļautībā Esošo Nepārtikas preču inspekcijā (turpmāk – Valsts nepārtikas preču inspekcija) par preces kvalitātes novērtēšanu un, saņemot par to rakstveida secinājumus, nekavējoties par to informē pircēju.
9. Ja pārdevējs neievēro šo noteikumu 4. vai 8.punktā noteiktās prasības, pircējs var vērsties Valsts nepārtikas preču inspekcijā, lai novērtētu preču kvalitāti un, saņemot no tās rakstiskus secinājumus, par to informēt pārdevēju.
10. Produkta kvalitātes novērtēšanas izmaksas sedz saskaņā ar tiesību aktos noteikto procedūru.
11. Pārdevējs un/vai pircējs, ja vēlas, var piedalīties preces kvalitātes novērtēšanā.
12. Lielus un smagus neatbilstošas kvalitātes nepārtikas produktus (virs 10 kg svara) pārdevējs transportē kvalitātes novērtēšanai, nomaiņai, remontam vai atgriešanai, ja vien pārdošanas līgumā nav noteikts citādi. Šādu preču kvalitāti var novērtēt arī pircēja mājās.
13. Ja pārdevējs pierāda, ka preces defekti ir radušies tādēļ, ka pircējs ir pārkāpis preces lietošanas vai uzglabāšanas noteikumus, šāda prece netiek nomainīta, defekti netiek novērsti bez maksas un nauda netiek atgriezta.
14. Ja pircējam nepatīk iegādātās preces forma, izmērs, krāsa, raksts vai pilnīgums, viņam ir tiesības četrpadsmit dienu laikā no nepārtikas preču pārdošanas dienas to aizstāt ar analoģisku preci, ja vien pārdevējs nav noteicis garāku termiņu.
Ja pārdevējam nav aizstājējprodukta, pircējam ir tiesības atgriezt preces pārdevējam šā punkta pirmajā daļā minētajā termiņā un saņemt kompensāciju.
15. Šo noteikumu 14.punktā noteiktās preces nomaina vai atdod atpakaļ pirkuma vietā vai citā pārdevēja norādītā vietā un pircējam ērtā vietā. Pircējs iesniedz pārdevējam rakstisku pieprasījumu, norādot savu vēlmi. Pieteikumam pievieno kases čeku vai pārdošanas kvīti, vai citu dokumentu, kas apliecina preces pirkšanu un pārdošanu no šī pārdevēja.
16. Pircējs var izmantot šo Noteikumu 14.punktā noteiktās tiesības, ja prece nav lietota, nav bojāta un nav zaudējusi savu komerciālo izskatu. Preces vai tā iepakojuma izskata izmaiņas, kas bija nepieciešamas preces pārbaudei, nevar uzskatīt par būtiskām izmaiņām preces izskatā.
17. Ja rodas strīds par preces izskata izmaiņām vai preces bojājumu, pārdevējam rakstveidā jāvēršas Valsts nepārtikas preču inspekcijā un, saņemot no tās rakstveida secinājumus, nekavējoties par to jāinformē pircējs.
18. Pircēja prasība aizstāt iegādāto preci ar līdzīgām precēm vai atgriezt samaksāto naudu šo noteikumu 14.punktā norādīto iemeslu dēļ nav apmierināta ar šādu preču iegādi:
parfimērijas, kosmētikas un tualetes piederumu (kombinētās nomenklatūras kodi 33.03–33.07), foto un kinematogrāfisko preču (kods pēc kombinētās nomenklatūras - 37.00), poligrāfijas rūpniecības iespiedgrāmatu, reprodukciju un citu izstrādājumu iegādes (kods saskaņā ar kombinētās nomenklatūras - 37.00 Kombinētā nomenklatūra - 49,00), audumi (kodi pēc preču kombinētās nomenklatūras - 50,07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09, 55.12-55.16), paklāju grīdas segumi, izņemot paklājus un paklājus (kods 57.00 saskaņā ar kombinēto nomenklatūru), trikotāžas vīriešu, zēnu, sieviešu vai meiteņu apakšveļa (kodi 61.07 līdz 61.09 kombinētā nomenklatūra), bērnu apģērbs (kods saskaņā ar kombinēto nomenklatūru - 61.11), zeķubikses, zeķes, puscietīgi un citi līdzīgi izstrādājumi (kods 61.15 saskaņā ar kombinēto nomenklatūru), vīriešu, zēnu, sieviešu vai meiteņu apakšveļa, nakts krekli, pidžamas un tamlīdzīgi izstrādājumi (kombinētās nomenklatūras kodi no 62.07 līdz 62.08), bērnu apģērbi (kombinētās nomenklatūras kods 62.09), krūšturi, viduklis, korsetes un tamlīdzīgi izstrādājumi (kombinētās nomenklatūras kods 62.12), pērles, dārgakmeņi, dārgmetāli un to izstrādājumi, izņemot mākslīgās rotas (kods 71.00 saskaņā ar kombinēto preču nomenklatūru, izņemot 71.17. punktu), mašīnas un mehāniskas ierīces (kombinētās nomenklatūras kods 84.00), elektriskās mašīnas un iekārtas, skaņas ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra un aparāti televīzijas attēla un skaņas ierakstīšanai un reproducēšanai (preču kombinētās nomenklatūras kods 85.00), sauszemes transportlīdzekļi (kombinētās nomenklatūras kods 87.00), kuģi, laivas un peldošās iekārtas (kombinētās nomenklatūras kods 89.00), optika, foto, kinematogrāfijas, mērīšanas, kontroles, medicīnas vai ķirurģijas instrumenti un aparāti (kombinētās nomenklatūras kods 90.00), pulksteņi (kombinētās nomenklatūras kods 91.00), mūzikas instrumenti (kombinētās nomenklatūras kods 92.00), ieroči un munīcija (kombinētās nomenklatūras kods 93.00), mēbeles, gultas veļa, lampas (kods 94.00 saskaņā ar kombinēto preču nomenklatūru), rotaļlietas, spēles, izņemot sporta un makšķerēšanas piederumus (kods 95.00 saskaņā ar kombinēto preču nomenklatūru, izņemot 95.06 - 95.07).

III. PĀRTIKAS PRODUKTU ATPAKAĻNOSŪTĪŠANAS UN AIZSTĀŠANAS
ĪPAŠĪBAS. Ja neatbilstošas kvalitātes pārtikas prece pircējam ir pārdota pirms preces derīguma termiņa beigām, pircējam ir tiesības pēc savas izvēles:
19.1. pieprasīt, lai prece tiktu aizstāta ar tādu pašu labas kvalitātes preci
19.2. attiecīgi samazināt cenu
19.3. atgriezt preci pārdevējam un pieprasīt par preci samaksātās naudas atmaksu.
20. Šā Reglamenta 19. punktā noteiktās tiesības pircējs var izmantot arī tad, ja viņam tiek pārdotas preces, kurām beidzies derīguma termiņš.
21. Neatbilstošas kvalitātes pārtikas preces tiek nomainītas vai atgrieztas iegādes vietā vai citā pārdevēja norādītā vietā, kas ir ērta pircējam. Pircējs iesniedz pārdevējam rakstisku pieprasījumu un preci. Pieteikumā norāda preču defektus un vienu no pircēja izvēlētās šo noteikumu 19. punkta prasībām. Pieteikumam pievieno kases čeku vai citu dokumentu, kas apliecina preces pirkšanu un pārdošanu no šī pārdevēja.
22. Ja pircējs neiesniedz kases aparāta čeku vai citu dokumentu, kas apliecina preces pirkšanu un pārdošanu no šī pārdevēja, preci nomaina vai pārējās šo Noteikumu 19.punkta prasības, ko norādījis pircējs, izpilda tikai ar pārdevēja piekrišanu.
23. Pircēja un pārdevēja domstarpību gadījumā par pārtikas produkta kvalitāti pārdevējam, saņemot pircēja rakstisku pieprasījumu, ne vēlāk kā 3 dienu laikā rakstveidā jāvēršas Pārtikas un veterinārajā valsts iestādē un jāinformē patērētājs par izmeklēšanas rezultātiem, tiklīdz tos rakstiski iesniedz Valsts pārtikas un veterinārais birojs.
24. Izdevumus, kas saistīti ar pārtikas produktu kvalitātes pārbaudēm, atlīdzina likumā noteiktajā kārtībā.
25. Ja pārdevējs neievēro šo noteikumu 19. vai 23.punkta prasības, pircējs var vērsties Valsts pārtikas un veterinārajā birojā un, saņemot no tā rakstiskus secinājumus, informēt par to pārdevēju.
IV. PIRCĒJA UN PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
26. Pircēja un pārdevēja tiesības un pienākumus reglamentē Civilkodeksa IV daļas IV daļas XXIII nodaļas 1., 2., 3. un 4. iedaļa.
V. PĀRDEVĒJA ATBILDĪBA
27. Pārdevējam ir jāiepazīstina darbinieki ar šiem noteikumiem un citiem tiesību aktiem, kas regulē mazumtirdzniecību.
28. Personas, kuras pārkāpj šo noteikumu prasības, ir atbildīgas likumos noteiktajā kārtībā.
VI.
KONTROLE 29. Šo noteikumu ievērošanu uzrauga Tieslietu ministrijas Pakļautībā esošo Valsts patērētāju tiesību aizsardzības padome, Valsts pārtikas un veterinārais birojs, Valsts nepārtikas preču inspekcija un citu institūciju amatpersonas Lietuvas Republikas likumos un citos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
______________
Lai atgrieztu preces, lūdzu, sazinieties ar mums pa tālruni +37065782327 vai e-pastu info@deltamark.lt