latviešu

Atgriezt

Preču atgriešana

 

Preces tiek atgrieztas saskaņā ar Lietuvas Republikas ekonomikas ministra 2001. gada 29. jūnija rīkojumu Nr. 217 "Par preču atgriešanas un nomaiņas noteikumu apstiprināšanu".
LIETUVAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRS
S A K Y M A
S par 2001. gada 29. jūnija posteņu atdošanas un aizstāšanas noteikumu apstiprināšanu, Viļņa
, īstenojot Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.362. panta 4. punktu (Oficiālais Vēstnesis, 2000, Nr. 74-2262) un īstenojot Lietuvas Republikas valdības 2000. gada 27. decembra Rezolūciju Nr.
1506 "Par pasākumu plāna apstiprināšanu
Lietuvas Republikas Civilkodeksa īstenošanai" (Oficiālais Vēstnesis, 2000, Nr. 113-3631) 3.2.3. punkts:
1. Es apstiprinu Noteikumus par preču atgriešanu un nomaiņu (pievienoti).
2. Šis rīkojums stājas spēkā 2001. gada 1. jūlijā.
L.E. EKONOMIKAS MINISTRS EUGENIJUS GENTVILAS ____________
APSTIPRINĀTS AR
LIETUVAS
REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRA
2001.gada 29.jūnija rīkojumu Nr.217
POSTEŅU ATGRIEŠANAS UN NOMAIŅAS NOTEIKUMI
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Šie noteikumi nosaka vispārīgās prasības pircējam pārdoto preču (turpmāk tekstā – "preces"), izņemot zāles un ūdeni, elektrību, degvielu un citas preces, kas piegādātas, izmantojot inženiertīklus, atgriešanai un aizstāšanai.
2. Šie noteikumi jāievēro pārdevējiem (tostarp fiziskām personām, kas iegādājušās patentus pārdošanai), kas pārdod preces pircējiem.
3. Galvenie šajos noteikumos lietotie termini atbilst jēdzieniem, kas lietoti Lietuvas Republikas Sestās grāmatas (Oficiālais Vēstnesis, 2000, Nr. 74-2262) IV daļas XXIII nodaļas pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā sadaļā (turpmāk – Civilkodekss).
II. NEPĀRTIKAS PREČU ATGRIEŠANAS UN NOMAIŅAS IEZĪMES
4. Ja pircējam ir pārdota neatbilstošas kvalitātes nepārtikas prece un pārdevējs nav apspriedis ar pircēju tās defektus, pircējam ir tiesības pēc savas izvēles pieprasīt no pārdevēja:
4.1. aizstāt neatbilstošas kvalitātes preci ar atbilstošas kvalitātes preci 4.2. attiecīgi samazināt preces cenu
4.3. saprātīgā termiņā bez maksas novērst preces defektus

saprātīgā termiņā, 4.4. atlīdzināt preces defektu novēršanas izdevumus, ja pārdevējs ir novērsis defektus saprātīgā termiņā, defektus ir novērsis pats patērētājs vai ar trešo personu palīdzību
4.5. vienpusēji izbeigt pirkšanas un pārdošanas līgumu un pieprasīt par preci samaksātās naudas atmaksu.
5. Preces kvalitātes garantiju nosaka preces pārdevējs.
6. Preces tiek nomainītas vai atgrieztas iegādes vietā vai citā pārdevēja norādītā vietā, kas ir ērta pircējam. Pircējs iesniedz pārdevējam rakstisku pieprasījumu, kurā norāda preces defektus un vienu no pircēja izvēlētajām šo noteikumu 4.punkta prasībām. Pieteikumam ir pievienots kases čeks vai pirkšanas un pārdošanas kvīts, vai cits dokuments, kas apliecina preču pirkšanu un pārdošanu no šī pārdevēja, un garantijas dokuments (ja pārdotajai precei ir kvalitātes garantijas termiņš).
7. Ja pircējs noteiktajā kārtībā neiesniedz kases čeku vai citu dokumentu, kas apliecina preču pirkšanu un pārdošanu no šī pārdevēja, prece tiek aizstāta vai citas pircēja šo noteikumu 4. punktā norādītās prasības tiek izpildītas tikai ar pārdevēja piekrišanu.
8. Ja starp pircēju un pārdevēju rodas domstarpības par preces kvalitāti, pārdevējam, saņemot no pircēja rakstisku pieprasījumu, ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā rakstveidā jāvēršas Ekonomikas ministrijas pakļautībā esošajā Nepārtikas preču valsts inspekcijā (turpmāk – Nepārtikas preču valsts inspekcija) ar mērķi novērtēt preces kvalitāti un, saņemot no tās rakstveida secinājumus, nekavējoties par to jāziņo pircējam.
9. Ja pārdevējs neievēro šo noteikumu 4. vai 8. punktā noteiktās prasības, pircējs var vērsties Valsts nepārtikas preču inspekcijā ar lūgumu novērtēt preces kvalitāti un pēc rakstveida secinājumu saņemšanas ziņot par to pārdevējam.
10. Produkta kvalitātes novērtēšanas izmaksas tiek maksātas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
11. Pārdevējs un/ vai pircējs, ja vēlas, var piedalīties preces kvalitātes novērtēšanā.
12. Lielas un smagas (vairāk nekā 10 kg svara) neatbilstošas kvalitātes nepārtikas preces pārdevējs pārvadā kvalitātes novērtēšanai, nomaiņai, remontam vai atgriešanai, ja vien pirkuma līgumā nav noteikts citādi. Šādu preču kvalitāti var novērtēt arī pircēja mājās.
13. Ja pārdevējs pierāda, ka preces defekti ir saistīti ar to, ka pircējs ir pārkāpis preces lietošanas vai uzglabāšanas noteikumus, šāds produkts netiek nomainīts, defekti netiek novērsti bez maksas un nauda netiek atgriezta.
14. Ja pircējam nepatīk iegādātās preces forma, izmērs, krāsa, modelis vai pilnīgums, viņam ir tiesības četrpadsmit dienu laikā no nepārtikas preču pārdošanas dienas to aizstāt ar analogu preci, ja pārdevējs nav noteicis ilgāku termiņu.
Ja pārdevējam nav nomaiņai piemērotu preču, pircējam ir tiesības atgriezt preces pārdevējam termiņā, kas minēts šā punkta pirmajā daļā, un atmaksāt par to samaksāto naudu.
15. Šo noteikumu 14.punktā norādītās preces tiek nomainītas vai atgrieztas pirkuma vietā vai citā pārdevēja norādītā un pircējam ērtā vietā. Pircējs iesniedz pārdevējam rakstisku pieprasījumu, kurā viņš norāda savu vēlmi. Pieteikumam ir pievienots kases čeks vai pirkšanas un pārdošanas kvīts, vai cits dokuments, kas apliecina produkta pirkšanu un pārdošanu no šī pārdevēja.
16. Pircējs var izmantot šo noteikumu 14.punktā noteiktās tiesības, ja prece nav lietota, tā nav bojāta un nav zaudējusi savu komerciālo izskatu. Produkta izskata vai tā iepakojuma izmaiņas, kas bija nepieciešamas, lai pārbaudītu produktu, nevar uzskatīt par būtiskām produkta izskata izmaiņām.
17. Strīda gadījumā par preces izskata izmaiņām vai preces bojājumiem pārdevējam rakstveidā jāvēršas Nepārtikas preču valsts inspekcijā un pēc rakstveida secinājumu saņemšanas no tās nekavējoties par to jāziņo pircējam.
18. Pircēja prasība aizstāt iegādāto preci ar analogām precēm vai atgriezt samaksāto naudu šo noteikumu 14. punktā minēto iemeslu dēļ nav izpildīta ar šādu preču iegādi:
parfimērijas, kosmētikas un tualetes līdzekļi (kodi saskaņā ar Preču kombinēto nomenklatūru - 33.03 - 33.07), fotografēšanas un kinematogrāfijas preces (kods saskaņā ar Preču kombinēto nomenklatūru - 37.00), poligrāfa nozares iespiestās grāmatas, reprodukcijas un citi izstrādājumi (kods saskaņā ar Preču kombinēto nomenklatūru - 37.00), poligrāfa nozares iespieddarbi, reprodukcijas un citi izstrādājumi (kods saskaņā ar Preču kombinēto nomenklatūru Kombinētā preču nomenklatūra - 49.00), audumi (kodi saskaņā ar preču kombinēto nomenklatūru - 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09, 55.12-55.16), paklāju grīdas segumi, izņemot paklājus un paklājus (kods saskaņā ar preču kombinēto nomenklatūru - 57.00), trikotāžas apakšveļa vīriešiem, zēniem, sievietēm vai meitenēm (kodi saskaņā ar preču kombinēto nomenklatūru - 61.07 - 61.09), bērnu apģērbi (kods saskaņā ar preču kombinēto nomenklatūru - 61.11), zeķubikses, zeķes, zeķes un citi līdzīgi izstrādājumi (kombinētās nomenklatūras kods 61.15), vīriešu, zēnu, sieviešu vai meiteņu apakšveļa, naktskrekli, pidžamas un tamlīdzīgi izstrādājumi (kodi saskaņā ar kombinēto nomenklatūru - 62.07 - 62.08), bērnu apģērbi (kods saskaņā ar kombinēto nomenklatūru - 62.09), krūšturi, jostasvietas, korsetes un tamlīdzīgi izstrādājumi (kombinētās preču nomenklatūras kods 62.12), pērles, dārgakmeņi, dārgmetāli un to izstrādājumi, izņemot bižutērijas (kods 71.00 kombinētajā nomenklatūrā, izņemot 71.17), mehānismi un mehāniskas ierīces (kods 84.00 saskaņā ar kombinēto nomenklatūru), elektroierīces un elektroiekārtas, skaņas ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra un televīzijas video un skaņas ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra (kods 85.00 saskaņā ar kombinēto preču nomenklatūru), sauszemes transportlīdzekļi (kods 87.00 saskaņā ar kombinēto preču nomenklatūru), kuģi, laivas un kuģi (kods 89.00 saskaņā ar kombinēto nomenklatūru), optiskie, fotogrāfiskie, kinematogrāfiskie, mērīšanas, kontroles, medicīnas vai ķirurģijas instrumenti un aparatūra (kombinētās nomenklatūras kods 90.00), pulksteņi (kods 91.00 saskaņā ar kombinēto nomenklatūru), mūzikas instrumenti (kods 92.00 saskaņā ar kombinēto preču nomenklatūru), ieroči un munīcija (kods saskaņā ar kombinēto preču nomenklatūru - 93.00), mēbeles, gultas veļas piederumi, gaismekļi (kods saskaņā ar Kombinēto nomenklatūru - 94.00), rotaļlietas, spēles, izņemot sporta un makšķerēšanas piederumus (kods saskaņā ar Kombinēto nomenklatūru - 95.00, izņemot 95.06 - 95.07).

III. PĀRTIKAS PREČU ATGRIEŠANAS UN APMAIŅAS IEZĪMES
19. Ja pircējam pirms preces derīguma termiņa beigām ir pārdota neatbilstošas kvalitātes pārtikas prece, pircējam pēc savas izvēles ir tiesības:
19.1. pieprasīt, lai prece tiktu mainīta uz
tādas pašas piemērotas kvalitātes preci 19.2. attiecīgi samazina cenu
par 19.3. atdod preci pārdevējam un pieprasa par preci samaksātās naudas atmaksu.
20. Šo noteikumu 19.punktā noteiktās tiesības pircējs var izmantot arī gadījumā, ja viņam tiek pārdota prece, kurai beidzies derīguma termiņš.
21. Neatbilstošas kvalitātes pārtikas preces tiek nomainītas vai atgrieztas preču iegādes vietā vai citā pārdevēja norādītā vietā, kas ir ērta pircējam. Pircējs iesniedz rakstisku pieprasījumu pārdevējam un precei. Iesniegumā norāda preces defektus un pircēja izvēli vienā no šo noteikumu 19.punkta prasībām. Pieteikumam ir pievienots kases čeks vai cits dokuments, kas apliecina produkta pirkšanu un pārdošanu no šī pārdevēja.
22. Ja pircējs no šī pārdevēja neiesniedz kases čeku vai citu preču pirkšanu un pārdošanu apliecinošu dokumentu, kas izsniegts noteiktajā veidā, prece tiek nomainīta vai tiek izpildītas citas pircēja noteiktās šo noteikumu 19. punkta prasības.
23. Ja starp pircēju un pārdevēju rodas domstarpības par pārtikas preces kvalitāti, pārdevējam, saņemot no pircēja rakstveida pieprasījumu, ne vēlāk kā 3 dienu laikā rakstveidā jāsazinās ar Valsts pārtikas un veterināro dienestu un pārbaudes rezultāti, tiklīdz tos rakstveidā iesniedzis Valsts pārtikas un veterinārais dienests, jāpaziņo patērētājam.
24. Izmaksas, kas saistītas ar pārtikas preču kvalitātes izpēti, tiek segtas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
25. Ja pārdevējs neievēro šo noteikumu 19. vai 23. punkta prasības, pircējs var vērsties Valsts pārtikas un veterinārajā dienestā un pēc rakstveida secinājumu saņemšanas no tā paziņot par to pārdevējam.
IV. PIRCĒJA UN PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
26. Pircēja un pārdevēja tiesības un pienākumus reglamentē Civilkodeksa Sestās grāmatas IV daļas XXIII nodaļas pirmās, otrās, trešās un ceturtās nodaļas noteikumi.
V. PĀRDEVĒJA ATBILDĪBA
27. Pārdevējam ir pienākums iepazīstināt darbiniekus ar šiem noteikumiem un citiem tiesību aktiem, kas regulē mazumtirdzniecību.
28. Personas, kas pārkāpj šo noteikumu prasības, ir atbildīgas likumā noteiktajā kārtībā.
VI. KONTROLE
29. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Tieslietu ministrijas pakļautībā esošā Nacionālā patērētāju tiesību aizsardzības padome, Valsts pārtikas un veterinārais dienests, Nepārtikas preču valsts inspekcija un citu institūciju amatpersonas Lietuvas Republikas likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
______________
Par preču atgriešanu, lūdzu, sazinieties ar mums pa tālruni +37065782327 vai e-pastu info@deltamark.lt